• T. Zondagstraat 33, 9301 HL Roden

Anbi status

Achtergrondinformatie

Janneke Waalkens heeft indertijd het initiatief genomen om samen met de Downpoli van het Martini Ziekenhuis in Groningen zorg en onderwijs te verbinden. Zij deed dit als ambulant begeleider van het Regionaal Expertise Centrum Noordoost Nederland, een centrum om leerlingen met een beperking te begeleiden in het reguliere onderwijs. Haar expertise was met name gericht op leerlingen met het syndroom van Down en leerlingen met een andere verstandelijke beperking. Helaas is Janneke overleden. Om haar werk niet verloren te laten gaan hebben een aantal collega’s een stichting met haar naam opgericht: de Janneke Waalkens Foundation. Op 22 maart 2016 – haar geboortedag – is de Stichting “gelanceerd”. Formeel is de Stichting opgericht op 23 februari 2016..

Bestuur van de Stichting

Het bestuur van de stichting bestaat uit:Hans Waalkens (voorzitter), Gabrielle Dijkman (penningmeester) en Mirte de Meijer-Gerrits (secretaris)

Het is de bedoeling het bestuur uit te breiden en een resonance groep op te richten, bestaande uit leden die vanuit hun expertise mee kunnen denken in het bereiken van het doel van de Stichting. Inmiddels is een bankrekening geopend bij de Regiobank. Het bankrekeningnummer is geëffectueerd in week 19.

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Doel van de Stichting

Het doel van de Stichting is om meer kennis en vaardigheden te verspreiden ten behoeve van kinderen met het syndroom van Down en kinderen met een andere verstandelijke beperking. Omdat het van belang is zo vroeg mogelijk expertise te genereren voor deze kinderen wil de Stichting kennis en vaardigheden meegeven aan zowel medewerkers van de voorschoolse- en naschoolse opvang als medewerkers in het reguliere onderwijs.

Werkwijze van de Stichting

Om bovenstaande doel te bereiken zal de Stichting voortgaan met het intensieve contact met het Martini Ziekenhuis. Daarnaast wil zij zich met de volgende onderwerpen inzetten voor het doel;

  • Het organiseren van scholing, (team)voorlichting en conferenties/congressen voor de doelgroepen zoals genoemd onder kopje 2. De scholing wil zij minimaal 3 x per jaar organiseren, een conferentie minimaal 1 x per jaar. Daarnaast zal de Stichting op aanvraag voorlichting en scholing organiseren. De Stichting zal zoveel als mogelijk vraag gestuurd werken.
  • Het organiseren van congressen. Tijdens het congres is een van de voornaamste doelen dat de deelnemers met elkaar in gesprek raken, elkaar motiveren en stimuleren op de positieve wijze zoals Janneke dat ons geleerd heeft.
  • Onderzoek naar de wenselijkheid voor ouders/kinderen en de mogelijkheid ook elders in het noorden in ziekenhuizen een Downpoli op te richten. Voor dat doel zijn al verschillende contacten gelegd
  • Voor de voornemens in 2018-2019 als het gaat om o.a. scholing (activiteitenkalender) wordt verwezen naar de website www.jannekewaalkensfoundation.nl

Middelen ten behoeve van het bereiken van het doel

Financiële middelen/verwerven van fondsen (zie begroting)
Tijdens de lancering van de Stichting is het verzoek gedaan geld ter plekke te doneren. Dat heeft een bedrag opgeleverd van circa 1.400 euro
Om middelen te verwerven zullen 3 doelgroepen benaderd worden middels een specifieke brief met verzoek om donatie/subsidie
1. Collega’s van Janneke Waalkens/de bestuursleden, vrienden, kennissen
2. Bedrijven. Het gaat dan om zowel bedrijven die specifieke middelen hebben voor bepaalde doelen als om bedrijven die een relatie hebben met het doel. Bij de laatste bedrijven kan gedacht worden aan uitgevers die leerlijnen ontwikkelen, bedrijven met specifieke hulpmiddelen, etc.
3. Overige relaties zoals reguliere scholen/besturen van scholen, Samenwerkingsverbanden en externe bureaus die zich toeleggen op begeleiding van kinderen met een beperking`

Een andere vorm van benaderen van bedrijven/organisaties zal tevens ingezet worden: het “doneren” van personele expertise c.q. middelen zoals leermiddelen

PR middelen

De lancering van de Stichting. Tijdens de lancering is een filmpje gemaakt dat op de website geplaatst zal worden
Het inzetten van het netwerk van bestuursleden
Contacten met landelijke en regionale organisaties
De website en facebook
Een flyer
Een nieuwsbrief met activiteiten die in ieder geval aan de donateurs gemaild zal worden
(eenvoudige) gadges
De vervaardigde stoel die inmiddels in het Martini Ziekenhuis staat met een gedenkplaatje aan Janneke Waalkens

(Financiële) verantwoording

De Stichting zal elk kalenderjaar aan het einde van het kalenderjaar zorg dragen voor een (financieel en inhoudelijk) jaarverslag. Ten behoeve van de begroting en het financiële verslag heeft de Stichting een format waarin ook de verantwoording naar het bestuur is opgenomen (posten onderweg, prognose en realisatie). Op grond van de realisatie van inkomsten beslist het bestuur welke aanvragen en welk aanbod gehonoreerd kan worden. In de begroting zijn zowel de al verkregen middelen opgenomen als een prognose. Voor de begroting/het format wordt verwezen naar de u toegezonden stukken.

Omdat de Stichting recent is opgericht zal de begroting/de prognose worden bijgesteld als zicht is op de bedragen die donateurs (willen) verstrekken. Een rekeningnummer is geopend bij de Regiobank.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2016

Jaarrekeningen

Jaarrekening 2022

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

Begrotingen

Begroting
2023

Begroting
2022

Begroting
2021

Begroting
2019

Begroting
2018

Begroting 2017-2018

Overig

Beleidsplan mei 2018-2019